சுப்பாண்டி-7 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 452

அனுப்பியவர் சிங்கப்பூர் முஸ்தபா சுப்பாண்டி-1 சுப்பாண்டி-2 சுப்பாண்டி-3 சுப்பாண்டி-4 சுப்பாண்டி-5 சுப்பாண்டி-6 அப்பாவும் சுப்பாண்டியும் ஒரு சூப்பர் மார்கெட்டில் பொருட்களை வாங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் …. சுப்பாண்டி அப்பா இது என்ன- அப்பா இது 3 பாக் ஆணுறைகள் …. பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ படிக்கிற ஆம்பிளைப் பசங்களுக்கு …. ஒண்ணு வெள்ளிக்கிழமை ராத்திரிக்கு ஒண்ணு சனிக்கிழமை ராத்திரிக்கு ஒண்ணு ஞாயிற்றுக்கிழமை ராத்திரிக்கு சுப்பாண்டி 6 பாக் ஆணுறைகள் இருக்கே அது- அப்பா அது காலேஜ் படிக்கிற ஆண்களுக்கு …. 2 வெள்ளிக்கிழமை ராத்திரிக்கு 2 சனிக்கிழமை ராத்திரிக்கு 2 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராத்திரிக்கு சுப்பாண்டி சரிப்பா அப்போ 12 பாக் ஆணுறைகள் இருக்கே அது யாருக்கு- அப்பா கல்யாணமான ஆண்களுக்கு …. ஒண்ணு ஜனவரிக்கு ஒண்ணு பிப்ரவரிக்கு …. …. …. 9 2012 8 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. …. ….