தமிழ் காமப் பாடம் ஆனா ஆவன்னா கற்றுக்கொள் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 415

அ அமுக்கிப் பிசைய கற்றுக்கொள் ஆ 8211 ஆட்டி ஆட்டி ஊத்திக்கொள் இ இடித்து இடித்து இன்பம் கொள் ஈ ஈரடிக்கு மேலே பூளை வளர்த்துக்கொள் உ 8211 உலக்கை உருளை நினைவில்கொள் ஊ 8211 ஊம்ப வைத்து இன்பம் கொள் எ எத்தனை முறையேனும் ஏறிக்கொள் ஏ ஏறி ஏறி ஓத்துக்கொள் ஐ ஐட்டம் வந்தால் போட்டுக்கொள் ஒ ஒழுக்கும் முன்பு குளித்துக்கொள் ஓ ஓத்த பின்பு கழுவிக்கொள் ஔ – ஔஸாரி மகளானாலும் வழக்கை துணையாய் ஏற்றுக்கொள் ஔஸாரி மகள் என்பது தேவுடியா மகள் இப்படிக்கு ஷான் என்கிற ஷண்முக சுந்தரம் உட்லேண்ட்ஸ் சிங்கப்பூர் தமிழ் காமப் பாடம் ஆனா ஆவன்னா கற்றுக்கொள் …. …. ஆனா ஆவன்னா கற்றுக்கொள் காமப் பாடம் தமிழ் 8 2010 8 01 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. ….