என்ன வித்தியாசம் அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 466

அனுப்பியவர் சிங்கப்பூர் முஸ்தபா அன்பு காதல் வெறி 8211 மூன்றுக்கும் என்ன வித்தியாசம்- அன்பு பூளை ஊம்பியபின் கஞ்சியை வெளியே துப்பி விடுவது …. காதல் பூளை ஊம்பியபின் கஞ்சியை விழுங்கி விடுவது …. வெறி பூளை ஊம்பியபின் கஞ்சியை வைத்தே வாய் கொப்பளிப்பது …. …. 24 2012 7 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. …. ….