அம்மா 038 மகள் அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 251

அனுப்பியவர் காம விரும்பி தமிழ்டர்ட்டிக்காக …. அம்மா ஏண்டி பையனை பிடிச்சிருக்கா – மகள் அம்மா பையன் குண்டா இருக்கான் …. அம்மா ஏண்டி டி …. வீ 14 8242 இன்ச்சா இருந்தா என்ன 42 8242 இன்ச்சா இருந்தா என்ன ரிமோட் என்னவோ 7 8242 இன்ச் தாண்டி 18 2010 5 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. ….