தவறுக்கு வருந்துகிரோம்

இவ்வளவு நாளாக இருந்த virus / malfare பிரச்சனை சரி செய்ய பட்டுள்ளது . இனி எந்த பிரச்சனை இல்லாமல் இந்த தளத்தை படிக்கலாம். மிக விரைவில் 1000 புதிய கதைகளை பதிவு செய்ய இருக்கிறோம்.

கை அடித்து கில்மா பன்னுஙக

நன்றி